اشکالات تایپی کتاب هشتم

اصلاحات تایپی عربى هشتم

 1.  صفحه الفآخر کلمه الحِکَمُ ضمه دارد
 2. صفحه 18 : سطر سوم بعد از البسیطة نقطه گذاشته شود.
 3. صفحه 23 :شماره 4 گزینه اول: فتحه (ت)کسره شود.!أکَلْتِ
 4. صفحه 32: سطر اول سکون لام در الشرطی حذف شود.
 5. صفحه50: تمرین 5 علامت سؤال حذف شود.
 6. صفحه 55 از پایین به بالا سطر پنجم، حرکت حرف ب در بِمَعنَی مکسور است.
 7. صفحه58: شماره یک إداریَّـةٍ مجرور است.
 8. صفحه61 : در بخش ساختار درس مانند صفحه 52عمل شود.
 9. صفحه 64 : در معجم«خاتَم» و«أمَرَ–یأمُرُ»به عنوان کلمه جدید اضافه شوند.
 10. .صفحه 82: التمرین 4 الأول شماره  کلمه «سألت»بعد از کلمه«الغزالة»است اما بعد از کلمه «الهدهد» قرارگرفته است..
 11. صفحه 73: درجدول شماره 10 : پاسخ خاتم است. لذاخانه او ل حذف شود.
 12. .در واژه نامه صفحه18 فتحه میم در «مُهَندِس» ضمه شود.

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید